Wyniki przemysłu w styczniu 2024 wyraźnie gorsze od prognoz KIG

20.02.2024

Wyniki przemysłu w styczniu 2024 nieco słabsze od oczekiwań rynkowych, ale wyraźnie gorsze od prognoz KIG

wyniki przemysłu


Wyniki przemysłu w styczniu 2024

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2024 roku:

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,3% wyższa niż w grudniu i jednocześnie wyższa o 1,6% w porównaniu ze styczniem 2023 roku. Przypomnijmy, że w grudniu ub.r., zgodnie ze zaktualizowanymi danymi, produkcja spadła o 3,5% w ujęciu rocznym.
  • Wzrost sprzedaży w styczniu ma charakter sezonowy.
  • W całym 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła r/r o 1,5%.
  • Dane roczne dla grudnia okazały się nieco słabsze od oczekiwań rynkowych, ale wyraźnie gorsze od prognoz KIG.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 0,2% w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 0,1% w ujęciu rocznym

Na ogólny wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym wpłynęły lepsze niż w grudniu ub.r.: wyniki w górnictwie i wydobywaniu (wzrost o 5,4%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 3,0%). W stosunku do grudnia 2023 r. spadła natomiast produkcja w przypadku: wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (o 5,4%) oraz w grupie dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacji (o 7,0%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost produkcji w dostawach wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 10,2%), przetwórstwie przemysłowym (o 1,6%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę (o 1.5%). W porównaniu ze styczniem 2023 roku słabsze wyniki odnotowano w przypadku górnictwa i wydobywania (o 4,9%).

Wzrost produkcji w 17 spośród 34 działów przemysłu

Szczegółowe dane o produkcji w styczniu w poszczególnych działach przemysłu (w cenach stałych) pokazują wzrost w ujęciu miesięcznym w 17 (spośród 34) działach przemysłu, wśród których znalazły się m.in.: produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (wzrost o 28,5%); produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 22,5%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 20,9%); produkcja metali (wzrost o 19,9%); produkcja papieru i wyrobów z papieru (wzrost o 19,7%); produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 11,7%); produkcja mebli (wzrost o 10,1%). Produkcja spadla w 17 działach, w tym m.in. w przypadku: naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (spadek o 40,5%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (spadek o 39,3%); produkcji maszyn i urządzeń (spadek o 18,7%); wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 5,4%); produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 3,1%).

W ujęciu rocznym wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu. Dotyczy to takich branż jak m.in.: naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – (wzrost o 32,4%); produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 21,0%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 20,4%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 8,0%); produkcja artykułów spożywczych (wzrost o 5,9%); produkcja papieru i wyrobów z papieru (wzrost o 5,6%). Produkcja w ujęciu rocznym spadła w 18 działach, w tym m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 26,2%); wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (spadek o 15,3%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek 9,2%); produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 4,6%); produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (spadek o 4,2%).

W styczniu, wśród głównych grupowań przemysłowych, wzrost produkcji w ujęciu rocznym zanotowano w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 14,4%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 2,6%). Spadła natomiast produkcja: dóbr zaopatrzeniowych (o 4,5%), dóbr związanych z energią (o 1,9%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 1,7%).

Spadek cen przemysłowych

Ceny przemysłowe w styczniu spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,2% (w grudniu, zgodnie z aktualnymi danymi GUS, odnotowano spadek o 1,4% m/m). W stosunku do stycznia 2023 roku ceny spadły o 9,0% (w grudniu ub.r., według uaktualnionych danych GUS, ceny spadły w ujęciu rocznym o 6,9% r/r).

Spadek cen w przemyśle okazał się zbliżony do prognoz rynkowych i większy od szacunków KIG.

W całym 2023 roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu były przeciętnie wyższe od notowanych w roku 2022 o 2,4%.

Spadek cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 2,4%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 4,3%). Wzrost cen odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%) oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 0,7%).

Ceny przemysłowe w ujęciu rocznym spadły w styczniu w górnictwie i wydobywania (o 11,0%), w przetwórstwie przemysłowym (o 9,2%) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,8%). Wzrosły natomiast w przypadku dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami (o 1,9%).

 


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu w styczniu 2024

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.