Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

08.01.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-listopad 2023 roku

przegląd gospodarczy


Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Najniższą stopę bezrobocia (na koniec listopada) zanotowano w województwie wielkopolskim  – 2,9%
  • Najwyższe płace w przemyśle (średnio 8 285 PLN) płacono w analizowanym okresie w województwie dolnośląskim, a w budownictwie – w mazowieckim (8 357 PLN)
  • W okresie styczeń-listopad ub.r., najwyższy wzrost produkcji przemysłowej osiągnięto w województwie dolnośląskim (6,2%), a produkcji budowlanej – w zachodniopomorskim (25,6%)


Bezrobocie

W końcu listopada 2023 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 773,4 tys. osób i była o 3,0 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 26,8 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu listopada ub.r. 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż rok wcześniej, co jest wynikiem takim samym jak w październiku.

Najwyższa stopa bezrobocia zanotowana została w województwie podkarpackim (8,4%), a najniższa w województwie wielkopolskim (2,9%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne wynagrodzenie w okresie I-XI 2023 roku wyniosło średnio dla całego kraju 7 318 PLN w przemyśle i 6 972 PLN w budownictwie.

Płace w ujęciu rocznym wzrosły w analizowanym okresie –  w przemyśle o 12,1%, a w budownictwie o 7,3%.

W przemyśle, najwyższy poziom przeciętnej płacy notowany był w województwie dolnośląskim (8 285 PLN). Z kolei najniższe wynagrodzenia w przemyśle zanotował region warmińsko-mazurski (średnio 6 168 PLN).

W budownictwie, najwyższy poziom wynagrodzeń zaobserwowano w województwie mazowieckim (średnio 8 357 PLN), a najniższy w podkarpackim (średnio 5 439 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie I-XI 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła w skali całego kraju o 1,4%. Spadek zanotowano w 10 województwach – najwyższy w regionie pomorskim (o 10,7%). Wzrost produkcji wystąpił w 4 województwach – największy w województwie dolnośląskim (o 6,2%). W regionach: świętokrzyskim i podlaskim produkcja utrzymała się na takim samym poziomie jak rok wcześniej.

Wydajność w przemyśle w okresie styczeń-listopad 2023 roku spadła przeciętnie o 0,7%. Spadki zanotowano w 9 województwach – największy w pomorskim (o 11,1%). Wydajność wzrosła w 7 województwach na czele z regionem dolnośląskim (wzrost o  5,8%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-listopad 2023 r. produkcja budowlana wzrosła r/r w skali całego kraju o 6,6%. Wzrost zanotowano w 12 województwach (największy w zachodniopomorskim – o 25,6%). Produkcja w budownictwie spadła w 4 województwach, a najmocniejszy spadek widoczny był w regionie mazowieckim – o 1,8%.

Wydajność w budownictwie wzrosła we wszystkich – poza mazowieckim – województwach. Najlepszy wynik osiągnięto w województwie podkarpackim (wzrost o 29,8%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-XI 2023 roku oddano do użytku 199 607 mieszkania – o 7,1% mniej niż rok wcześniej. Najwyższy spadek w porównaniu z wcześniejszym rokiem zanotowano w województwie podkarpackim (o 26,6%), a najwyższy wzrost w województwie mazowieckim (o 4,2%).


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly review of the economic situation in voivodshipsKontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.