Unia Europejska ograniczy przedsiębiorcom wymogi sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju

26.10.2023

Komisja Europejska przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń

Ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%

W ramach działań zmniejszających obciążenia dla przedsiębiorstw Komisja Europejska przedstawiła tzw. Pakiet Regulacji Obciążeń (Burden Reduction Package). Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Zalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Nieproporcjonalne obciążenia dotykają w szczególności MŚP i mikroprzedsiębiorstwa

W uzasadnieniu do decyzji wskazano m.in., że wymogi sprawozdawcze mogą powodować nieproporcjonalne obciążenia dla zainteresowanych stron, szczególnie dotykając MŚP i mikroprzedsiębiorstwa. Należy zatem zapewnić wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do wszelkich nowych wymogów sprawozdawczych, których kumulacja postępująca wraz z upływem czasu może prowadzić do zbędnych, powielających się lub przestarzałych obowiązków, nieefektywnych terminów i częstotliwości składania sprawozdań lub nieodpowiednich metod gromadzenia danych. Jako priorytet – KE wskazała – uproszczanie obowiązków sprawozdawczych i zmniejszenie obciążenia administracyjnego.

Stanowisko Komisji w zakresie podniesienia progów finansowych określających, jakie przedsiębiorstwo należy uznać za mikro, małe, średnie lub duże jest zrozumiałe. Od czasu przyjęcia dyrektywy rachunkowościowej (Accounting Directive) upłynęło już 10 lat. Panująca także w strefie euro inflacja spowodowała, że przedsiębiorstwa „awansowały” do wyższych kategorii nie tylko w związku ze wzrostem parametrów finansowych (sumy bilansowej lub przychodów netto ze sprzedaży) ale również na skutek zmiany wartości pieniądza w czasie. W rezultacie decyzji Komisji Europejskiej – podjętej przed rozpoczęciem raportowania w nowym standardzie ESRS przez pierwszą grupę przedsiębiorstw – część przedsiębiorstw wróci do niższej kategorii, a tym samym nie będzie zobowiązana do raportowania lub będzie do niego zobowiązana później (w kolejnym okresie). Z punktu widzenia przedsiębiorstw to dobra wiadomość, choć oznacza ona, że raportowanie zagadnień zrównoważonego rozwoju obejmie mniejszą grupę przedsiębiorstw niż dotychczas zakładano, a tym samym będzie mniej powszechne. To powoduje, że decyzja Komisji cieszy odrobinę mniej – komentuje Borys D. Sawickiz kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W unijnej dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zobowiązano jednostki objęte jej zakresem do umieszczania w sprawozdaniu z działalności informacji z zakresu ESG. Informacje te mają być sporządzane zgodnie z ESRS. Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji odraczającej termin wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich. Proponowana nowa data to 30 czerwca 2026 r.

Decyzja o odroczeniu terminu wydania sektorowych ESRS oraz ESRS dla jednostek z państw trzecich jest całkowicie zrozumiała. Nowe standardy raportowania nawet w podstawowej wersji stanowią na tyle dużą rewolucję dla przedsiębiorstw objętych raportowaniem, że trzeba im dać trochę czasu na oswojenie się z nowymi wymogami, ich poznanie i opanowanie. Dodatkowe, sektorowe ESRS tego zadania by nie ułatwiły. Wyzwaniem jest również samo opracowanie tych standardów, a trzeba pamiętać, że już wiosną bieżącego roku Komisarz McGuinness wezwała EFRAG do skoncentrowania wysiłków na działaniach wspierających wdrożenie pierwszego zestawu ESRS kosztem prac nad sektorowymi ESRS. Podobnie rzecz się ma z ESRS dla jednostek z państw trzecich – w ich przypadku dyrektywa CSRD wyraźnie zezwala na stosowanie podstawowej wersji ESRS lub standardów równoważnych. Opóźnienie w ich wydaniu nie będzie zatem miało praktycznego znaczenia – mówi Borys D. Sawicki.


Sprawdź także wiadomości archiwalne:

Stanowisko KIG w sprawie ESRS >>> TUTAJ
Opinie Komitetu KIG ds. ESG dotyczące obszaru zrównoważonego rozwoju >>> TUTAJ


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.