Wyniki przemysłu w lutym 2021

18.03.2021

Wyniki przemysłu w lutym poniżej oczekiwań rynkowych

Wyniki przemysłu w lutym 2021

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lutym 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,3% wyższa niż w  styczniu i jednocześnie o 2,7% wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 0,9%.

Dane te są niższe od oczekiwań rynkowych. Prognozy dla dynamiki rocznej skupiały się w okolicach wartości 4,0-4,5%

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost sprzedaży o 0,4% w stosunku do stycznia oraz wzrost o 4,5% w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem.

Na wzrost sprzedaży w lutym wynoszący w ujęciu miesięcznym 4,3% dla całego przemysłu wpływ miały wzrosty produkcji w działach: górnictwo i wydobywanie (12,0%), przetwórstwo przemysłowe (4,8%) i dostawa wody i gospodarowanie ściekami (3,0%). Spadek zanotowano natomiast w dziale: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (2,8%).

W ujęciu rocznym wzrosty zanotowano w działach: dostawa wody i gospodarowanie ściekami (8,2%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (4,3%) i przetwórstwo przemysłowe (2,7%). W stosunku do lutego ub. r. spadła jedynie sprzedaż w dziale: górnictwo i wydobywanie (o 6,1%).

W stosunku do lutego 2020 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 41,4%), w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 12,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,6%), wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny (o 7,0%), wyrobów z metali (o 6,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 6,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 5,9%), artykułów spożywczych (o 3,2%). Spadek wystąpił w 16 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 18,9%), naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 18,5%), produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 16,5%), napojów (o 11,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 7,9%), metali (o 5,2%).

Zwraca uwagę zawarta w komunikacie GUS informacja, że w lutym zanotowano spadek produkcji w skali roku w trzech głównych grupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych zmniejszyła się o 3,5%, dóbr związanych z energią o 2,9%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 2,1%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 6,2%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 13,3%).

Na lutowe wyniki przemysłu wciąż miały negatywny wpływ warunki pogodowe i wynikające z nich problemy z opóźnieniami w realizacji zamówień oraz mniejsza presja na odnawianie stanów magazynowych przez handel (w zakresie towarów gotowych) jak i przemysł (w zakresie dóbr potrzebnych do dalszej produkcji). Szczególne nasilenie ich obserwowane było jeszcze w styczniu. W lutym widoczny był jednak początek odrabiania zaległości ze stycznia.

Ceny przemysłowe w lutym wzrosły w stosunku do stycznia przeciętnie o 0,8% (w styczniu odnotowano wzrost o 1,0%). W stosunku do lutego ub. roku ceny wzrosły o 2,0%. Roczna dynamika cen przemysłowych w styczniu wyniosła jeszcze 1,0%.

Obserwowane obecnie nasilenie procesów inflacyjnych w przemyśle ma u swych podstaw głównie wzrost kosztów wytwarzania (surowce, energia, praca, woda, gospodarka odpadami, zwiększenie danin i podatków). W części zaś wynika z osłabienia złotego. Ceny bowiem uzyskiwane za towary eksportowane (stabilne w walutach) – po przeliczeniu na złote prezentują się jako rosnące.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce we wszystkich działach: górnictwo i wydobywanie (o 2,7%), przetwórstwo przemysłowe (o 0,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,1%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (o 0,1%).

W odniesieniu do lutego ub. roku wzrosty cen również zaobserwowano we wszystkich działach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 15,5%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,1%), przetwórstwie przemysłowym (o 1,5%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 1,2%).

Zobacz wyniki przemysłu w styczniu

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.