Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023

20.09.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023

zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace w sierpniu 2023

Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 116,15 PLN do 7368,97 PLN tj. o 1,6%. Sierpień zazwyczaj przynosi korektę płac, po wzrostach z czerwca i lipca. W płacach mniej widoczne są już bowiem wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. Tegoroczna korekta była mniejsza od typowej, zbliżona do oczekiwanej przez rynek i przez nas.

Przeciętne uposażenie w sierpniu okazało się o 785,94 PLN i 11,9% wyższe niż przed rokiem

Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 10,4% w lipcu. W okresie I – VIII przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,2%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Obserwowana w sierpniu poprawa rocznej dynamiki płac najprawdopodobniej nie będzie miała trwałego charakteru. Stopniowo ustępuje część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników). W dobie słabszej koniunktury mniej jest też ruchomych części wynagrodzeń – premii, nagród, wypłat w systemie akordowym. W okresie słabszych wyników firm jest też mniej możliwości by podnosić ogółowi pracowników płace w reakcji na zwiększenie płacy minimalnej.

Zatrudnienie w sierpniu okazało się o 11,6 tys. osób, tj. o 0,18% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6502,1 tys. osób

W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 0,5 tys. osób tj. o 0,01%.

Spadek zatrudnienia w sierpniu na poziomie 11,6 tysiąca osób należy potraktować jako ostrzegawczy. Po pierwsze jest on silnie asezonowy. W miesiącach letnich zazwyczaj mamy do czynienia ze wzrostami zatrudniania (głównie o pracowników sezonowych, ale i pierwszymi naborami z puli tegorocznych absolwentów). To zazwyczaj jest wzrost zatrudnienia sięgający kilku tysięcy osób. Po drugie to nie jest odosobniony w tym roku spadek. Zatrudnienie kurczyło się już w pięciu z ośmiu tegorocznych miesięcy

Roczna dynamika zatrudnienia w sierpniu uległa zmniejszeniu z dodatnich 0,08% w lipcu do ujemnych -0,01%. W okresie I – VIII 2023 zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,5%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

We wrześniu płace są zazwyczaj nieco wyższe od sierpniowych. Wzrost we wrześniu 2023 roku może sięgnąć 0,3% i będzie wyraźnie mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zmniejszeniu z sierpniowych 11,9% do 10,5%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po wrześniu zazwyczaj oczekuje się stabilizacji lub niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem odnotowany może być ponowny spadek. Oczekiwania dla września 2023 to spadek zatrudnienia o około 5 tys. osób.

zatrudnienie i płace

Sprawdź także archiwalne dane >>> zatrudnienie i płace

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.