Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024

20.02.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024

 

zatrudnienie i płace

Zatrudnienie i płace w styczniu 2024

Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 264,61 PLN do 7768,35 PLN tj. o 3,3%. Styczeń zazwyczaj przynosi bardzo duży spadek płac (zazwyczaj w przedziale 5-7%), po nadzwyczaj wysokim grudniu. Z płac znikają bowiem doskonale widoczne w grudniu wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody, ale również wyższe kwoty wypłacane w tzw. akordzie. Tegoroczny spadek był jednak wyraźnie mniejszy od typowego, mniejszy też od oczekiwanego przez rynek i przez nas.

Przeciętne uposażenie w styczniu o 884,39 PLN wyższe niż przed rokiem

Przeciętne uposażenie w styczniu okazało się o 884,39 PLN i 12,8% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zwiększyła się z 9,6% w grudniu (i powróciła do poziomu notowanego w październiku). Wypada przypomnieć, że całym roku 2023 przeciętne uposażenie było wyższe niż w roku 2022 o 11,9%.

Prognozowane, stopniowe obniżanie rocznej dynamiki płac

W ostatnich kilku kwartałach obserwowane było silne falowanie rocznej dynamiki płac. Wynikało ono głównie z innego niż przed rokiem terminarza wypłat ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody. W listopadzie i grudniu wypłaty ruchomych części wynagrodzeń były zgodne z terminem, ale wyraźnie mniejsze niż zazwyczaj, natomiast w styczniu mniejsza niż zazwyczaj była korekta płac. Istotnym czynnikiem działającym na dane styczniowe była znacząca podwyżka płacy minimalnej. W kolejnych miesiącach oczekiwać należy stopniowego obniżania się rocznej dynamiki płac. Ustępuje bowiem część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników). Po okresie słabszej koniunktury (przynajmniej przez kilka miesięcy) mniej będzie ruchomych części wynagrodzeń – premii, nagród, wypłat w systemie akordowym. Po okresie słabszych wyników firm, jest też mniej możliwości by podnosić ogółowi pracowników płace w reakcji na zwiększenie płacy minimalnej.

W okresie I – XII 2023 zatrudnienie było przeciętnie wyższe niż przed rokiem o 0,3%

Zatrudnienie w styczniu okazało się o 20,4 tys. osób wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6515,7 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 14,4 tys. osób tj. o 0,22%. Wyraźny wzrost zatrudnienia w styczniu jest typowy. Trzeba jednak pamiętać, iż w mniejszym stopniu wynika on z faktycznego wzrostu zatrudnienia w firmach sektora, a bardziej jest pochodną dopisania do badanej grupy dodatkowych firm, które w poprzednim roku jeszcze nie klasyfikowały się do grona firm sektora przedsiębiorstw. Te styczniowe wzrosty prezentowały się w poszczególnych latach bardzo różnie – od 15 do nawet 160 tys. osób. Tegoroczny wzrost na poziomie 20,4 tys. jest więc jednym z mniejszych, w dodatku nieco niższy od zakładanego przez rynek i przez nas.

Roczna dynamika zatrudnienia w styczniu uległa pogorszeniu z ujemnych -0,14% w grudniu do ujemnych -0,22%. W okresie I – XII 2023 zatrudnienie było przeciętnie wyższe niż przed rokiem o 0,3%.

W lutym płace są zazwyczaj wyższe od styczniowych, znów bowiem pojawiają się w nich liczniejsze ruchome ich części. W tegorocznym lutym, płace wzrosną (o 1,5%), choć nieco mniej niż w latach poprzednich. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec obniżeniu i wynieść 11,6%.

W przypadku poziomu zatrudnienia, po lutym zazwyczaj oczekuje się wzrostu sięgającego od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Tym razem oczekujemy, że wyniesie on 3 tys. osób, wobec spadku o 3,8 tys. osób w lutym 2023.

Sprawdź także – zatrudnienie i płace w grudniu >>> TUTAJ

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.