Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

25.01.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-grudzień 2023 roku

przegląd gospodarczy


Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Najniższą stopę bezrobocia (na koniec grudnia) zanotowano w województwie wielkopolskim  – 3,0%.
  • W przemyśle najwyższe płace (średnio 8 354 PLN) otrzymywali w analizowanym okresie pracownicy w województwie dolnośląskim, a w budownictwie – w mazowieckim (8 484 PLN).
  • W okresie styczeń-grudzień ub.r. najwyższy wzrost produkcji przemysłowej zanotowano w województwie dolnośląskim (5,2%), a produkcji budowlanej – w warmińsko-mazurskim (26,0%).

 

Bezrobocie

W końcu grudnia 2023 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 788,2 tys. osób i była o 14,8 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 24,1 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu grudnia 5,1% była o 0,1 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w listopadzie.

Grudzień jest zazwyczaj kontynuacją okresu, w którym statystyki bezrobocia pogarszają się.

Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie podkarpackim (8,6%) a najniższa w województwie wielkopolskim (3,0%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne wynagrodzenie w całym roku 2023 roku wyniosło średnio dla całego kraju 7 387 PLN w przemyśle i 7 022 PLN w budownictwie.

Wynagrodzenia w ujęciu rocznym wzrosły w analizowanym okresie –  w przemyśle o 11,9%, a w budownictwie o 7,5%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle występował w województwie dolnośląskim (8 354 PLN), a następnie w województwie śląskim (8 308 PLN). Najniższe wynagrodzenia w przemyśle zanotował region warmińsko-mazurski (średnio 6 232 PLN).

W budownictwie najwyższym poziomem wynagrodzeń odznaczało się województwo mazowieckie (średnio 8 484 PLN), a najniższym – świętokrzyskie (średnio 5 364 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie I-XII 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła w skali całego kraju o 1,5%. Dane szczegółowe pokazują spadki w 10 województwach – najwyższy w regionie pomorskim (o 9,7%). Wzrost produkcji wystąpił w 5 województwach – największy w województwie dolnośląskim (o 5,2%). W regionie świętokrzyskim produkcja utrzymała się na takim samym poziomie jak rok wcześniej.

Wydajność w przemyśle na przestrzeni całego roku 2023 roku spadła przeciętnie o 0,8%. Spadki zanotowano w 8 województwach – największy w pomorskim (o 9,7%). W pozostałych 8 województwach wydajność w przemyśle wzrosła – najwięcej w regionie łódzkim (wzrost o  5,2%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-grudzień 2023 r. produkcja budowlana wzrosła r/r w skali całego kraju o 6,4%. Wzrost zanotowano w 14 województwach (największy w warmińsko-mazurskim – o 26,0%). W 2 regionach produkcja budowlana spadła –  najwięcej w mazowieckim – o 1,1%.

Wydajność w budownictwie wzrosła we wszystkich – poza mazowieckim – województwach. Najlepszy wynik osiągnięto w województwie warmińsko-mazurskim (wzrost o 32,6%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-XII 2023 roku oddano do użytku 220 379 mieszkania – o 7,6% mniej niż rok wcześniej. Najwyższy spadek w porównaniu z wcześniejszym rokiem zanotowano w województwie podkarpackim (o 23,4%), a najwyższy wzrost w województwie śląskim (o 0,6%). W województwie podlaskim liczba oddanych mieszkań nie zmieniła się w stosunku do wcześniejszego roku.

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly review of the economic situation in voivodshipsKontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.