Europejskie Ramy Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów – SWFM-QF

Projekt został dofinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Czas trwania projektu: 01.11.2012 – 31.10.2014. Projekt jest realizowany przez trzynastu partnerów z ośmiu krajów UE: Grecji, Niemiec, Węgier, Włoch, Litwy, Szkocji, Bułgarii oraz Polski. Koordynatorek projektu jest grecka firma SIGMA Consultants Ltd.

Główne cele projektu:

  • Scharakteryzowanie i ocena kwalifikacji zarządzających instalacjami zagospodarowywania odpadów na polskim i europejskim rynku pracy
  • Porównanie przepisów dotyczących kwalifikacji zarządzających instalacjami zagospodarowywania odpadów w wybranych krajach UE
  • Porównanie szkoleń zawodowych (VET), na których te umiejętności mogą być nabywane
  • Opis istniejących Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla zarządzających instalacjami zagospodarowywania odpadów (SWFM) i analiza ich spójności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK) i Europejskim Systemem Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET)
  • Opracowanie strategii pomocnej w ujednoliceniu i transferze kwalifikacji dla krajów UE. Stworzenie zharmonizowanej struktury szkoleń na różnych poziomach kwalifikacji dla SWFM
    Rozpowszechnianie oraz dalsze wykorzystywanie wyników projektu

Planowana Zadania:

Analiza obecnego stanu w zakresie szkoleń zawodowych i kwalifikacji zarządzających instalacjami zagospodarowywania odpadów, na podstawie badań ankietowych (dwa kwestionariusze). Porównanie kwalifikacji i systemów szkoleń VET. Przegląd dotychczasowych dobrych praktyk przy pomocy platformy IT, poświęconej wymianie informacji i wiedzy. Stworzenie szkoleniowego pakietu narzędzi z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz określenie jednostek potwierdzających kwalifikacje, umożliwiających uznanie zdobytych umiejętności i kompetencji n poziomie UE. Stworzenie sieci SWFM-QF w celu zaangażowania kluczowych adresatów projektu Potwierdzenie rezultatów projektu SWFM-QF przez wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów. Rozpowszechnienie wynków projektu poprzez seminaria, warsztaty, broszury, artykuły w prasie oraz prezentacje, w tym na szczeblu europejskim. Promocja wyników projektu przez 5 lat od momentu jego zakończenia.

W celu efektywnego wdrożenia wszystkich etapów projektu oraz dla zwiększenia użyteczności projektu po jego zakończeniu zostanie stworzona międzynarodowa sieć SWFM-QF, składająca się z krótko i długoterminowych odbiorców projektu. Członkowie sieci, jako kluczowi adresaci projektu, zostaną zaproszeni w czasie trwania projektu do udziału w jego ewaluacji oraz w opracowaniu wyników końcowych.

Organizacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa oraz instytucje szkolące są szczególnie zachęcane do udziału w projekcie, do wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb oraz do wkładu merytorycznego przy tworzeniu kwalifikacji dla zarządzających instalacjami zagospodarowywania odpadów.

Strona internetowa projektu: www.swfm-qf.eu

Biuletyn Pobierz Pdf

Ankieta dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów ankieta_instalacja_logo

Ankieta dla jednostek organów administracji, certyfikacji i stowarzyszeń ankieta_stowarzyszenia_logo

Ankieta dla instytucji i organizacji prowadzących szkolenia i kursy zawodowe dla pracowników technicznych oraz zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów ankieta_instalacja_logo ankieta_szkolenia_logo

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.