Relacja: Forum Gospodarcza Polska - Iran, 21.02.2017 r.

24.02.2017

Z okazji wizyty w Polsce delegacji irańskiej prowincji Wschodniego Azerbejdżanu w dniu 21 lutego 2017 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowano forum gospodarcze Polska – Iran.

Irańska delegacja z Gubernatorem Prowincji Panem Esmaeilem Jabbarzadehem na czele, stawiła się w licznym gronie, które w lwiej części składało się z przedsiębiorców. Warto nadmienić, że obecni w składzie delegacji oficjalnej prezesi i członkowie irańskich izb gospodarczych, sami będąc przedsiębiorcami, przybyli z konkretnymi propozycjami współpracy dla polskich kontrahentów, zarówno sektora państwowego jak i prywatnego. Gospodarzem oraz moderatorem spotkania był Wiceprezes KIG, Pan Andrzej Piłat.

Azerbejdżan Wschodni to jedna z 31 prowincji Iranu zlokalizowana na północnym zachodzie kraju, zamieszkana przez ponad 3 miliony mieszkańców. Jej stolicą jest historyczne, prawie 2 milionowe  miasto Tabriz, które w przeszłości kilkukrotnie pełniło rolę stolicy Persji. Delegacja tej prowincji gościła w Polsce po raz pierwszy, podobnie jak goszcząca miesiąc wcześniej przedstawiciele Prowincji Chuzestan, jednak początki polsko-irańskiej  wymiany handlowej sięgają daleko wstecz, bowiem az do czasów panowania Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie gospodarka prowincji to głównie przemysł wydobywczy zdeterminowany ogromnym bogactwem surowców naturalnych, ale też przemysł odlewniczy i największe zagłębie przemysłu spożywczego.

W przemówieniach podkreślono wagę kontaktów na szczeblach lokalnych, które stanowią klucz do wzajemnego, komplementarnego uzupełniania swoich potrzeb. Doceniono rolę władz centralnych w kreowaniu i ułatwianiu porozumienia, czemu wyraz dała obecność na spotkaniu Ambasadora Iranu w Polsce – Pana Ramina Mehmana Parasta i jego zapewnienia o gotowości udzielania wszelkiego wsparcia przedsiębiorcom. Wpisuje się w ten trend także misja wyjazdowa polskich przedsiębiorców do Iranu (5-8.03 2017 r.) pod przewodnictwem Pana Tadeusza Kościńskiego Wiceministra Rozwoju.
Pan Sadegh Najafi Khezeriou, Mer Tabrizu oraz Pan Samad Hasanzadeh, Prezes Izby Handlowej w Tabriz roztoczyli przed zgromadzonymi wizję możliwości i udogodnień stworzonych w Prowincji dla przedsiębiorców: m.in. wieloletnie zwolnienia z podatków, ułatwienia wizowe, pomoc lokalnych władz, dostępne dla tych, którzy zdecydują się zainwestować w regionie. Największy popyt związany jest tam z branżą budowlaną i transportową, ale wymieniono także szereg innych sektorów gospodarki , w których warto inwestować. Istnieje duże zapotrzebowania na nowe technologie i wykształconą kadrę pracowniczą.

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystąpiła Pani Dyrektor Iwona Woicka-Żuławska, zaś Ministerstwa Rozwoju, Radca Ministra, Pan Krzysztof Dąbrowski.

Podczas oficjalnej części Forum wystąpili także: Pani Magdalena Wymysłowska przedstawiciel Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Pan Karol Rozenberg z Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiając przedsiębiorcom mozliwości skorzystania z usług swoich instytucji. Spotkanie podsumował Pan Vahid Tahery, Prezes Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej i Wiceprezes Polskko-Irańskiej Rady Biznesu.

Forum zwieńczono podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Izbą Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa z Tabrizu, oraz pomiędzy polską Firmą URSUS S.A. z ich irańskim partnerem Tractor Sozi Tabriz.

Prezes KIG, Pan Andrzej Arendarski spotkał się z Gubernatorem Prowincji Wschodniego Azerbejdżanu, Ambasadorem Iranu w Polsce, Merem Tabrizu oraz Prezesem Izby Handlowej w Tabriz;  podczas spotkania omówiono plany współpracy w najbliższym czasie.

Po zakończeniu części oficjalnej przedsiębiorcy irańscy i polscy przeprowadzili rozmowy dwustronne.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel. 22  630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
e-mail : ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.