Relacja: Klub Radców Handlowych przy KIG, 12.12.2017

13.12.2017

W dniu 12 grudnia br. odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej kolejne spotkanie Klubu Radców Handlowych przy KIG. Działający od ponad trzech lat Klub skupia zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce, którzy odpowiadają za sprawy ekonomiczno-handlowe.

Ostanie z serii spotkań Klubu w 2017 r. poświęcone było projektowi Centralnego Portu Komunikacyjnego – Portu Solidarność. Informacjami nt. projektu, jego genezy i uwarunkowań podzielił się z naszymi gośćmi pełnomocnik rządu ds. CPK, Pan Mikołaj Wild. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji ministra, przedstawiającej projekt całościowo, jako quasi strategię transportową dla Polski.

O zainteresowaniu tematem świadczy frekwencja. W spotkaniu uczestniczyło 52 dyplomatów z 29 ambasad: Armenii, Austrii, Belgii, Kanady, Chin, Chorwacji, Czech, DR Konga, Estonii, Finlandii, Francji, Mołdowy, Niemiec, Grecji, Gruzji, Węgier, Irlandii, Włoch, Kuwejtu, Malezji,  Panamy, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Tajwanu, Holandii, Wietnamu oraz przedstawiciele Zespołu Doradców Dyplomatycznych Prezesa KIG, PwC, PLL LOT, Lagardere Travel Retail, Kancelarii Prawnej KKLW – łącznie 57 osób.

Pojawiające się w mediach i przestrzeni publicznej różne opinie nie są do końca spójne i wprowadzają niejasności, stąd bezpośredni przekaz od pełnomocnika rządu ds. CPK został przyjęty z dużą aprobatą. Świetnym uzupełnieniem prezentacji było wystąpienie wiceprezesa PLL LOT, Pana Michała Fijoła.

Nasi goście zainteresowani są różnymi aspektami związanymi z samym projektem, co wynikało z różnorodności pytań, jakie kierowano do obu prelegentów.

Członkowie naszego Klubu podkreślali, że byliby bardzo zainteresowani udziałem w kolejnym spotkaniu, poświęconemu temu tematowi, podczas którego mogliby uzyskać ponownie rzetelne informacje o kolejnych etapach realizacji projektu.

Prezes Andrzej Arendarski wyraził gotowość do dalszej współpracy ze strony Krajowej Izby Gospodarczej przy okazji organizacji podobnych spotkań.

Partnerami grudniowego spotkania były: PLL LOT, Lagardere Travel Retail oraz Kancelaria Prawna KKLW. Wina na poczęstunek zapewniła firma Winnice Eurazji z Tarnowskich Gór.

Korzystając z okazji życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

English version

The last Commercial Counsellors Club meeting this year took place on 12th December 2017. It was dedicated to the concept of Central Port of Communications. The topic was very interesting The meeting was attended by 52 diplomats from 29 embassies: Armenia, Austria, Belgium, Canada, China, Croatia, the Czech Republic, DRC, Estonia, Finland, France, Moldova, Germany, Greece, Georgia, Hungary, Ireland, Italy, Kuwait, Malaysia, Panama, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Taiwan, the Netherlands, Vietnam and representatives of the Diplomatic Advisors Group of the President of the Polish Chamber of Commerce, PwC, PLL LOT, Lagardere Travel Retail, KKLW Law Office – a total of 57 people.

Information about the project, a quasi-transport strategy for Poland, its origin and conditions was shared with our guests by the Government Plenipotentiary for CPK, Mr. Mikołaj Wild.

Different opinions appearing in the media and public space are not completely consistent, hence the direct communication from the government’s representative was accepted with great approval. The speech of the Vice President of PLL LOT, Mr. Michał Fijol was a great complement to the presentation.

Our guests are interested in various aspects related to the project itself, which resulted from the variety of questions addressed to both speakers.

Members of our Club emphasized that they would be very interested in participating in the next meeting devoted to this topic, during which they could get again reliable information about the next stages of the project implementation.

President of Polish Chamber of Commerce Mr. Andrzej Arendarski expressed the readiness of the Polish Chamber of Commerce for further cooperation while organizing similar meetings.

The partners of the December’s meeting were: PLL LOT, Lagardere Travel Retail and KKLW Law Firm. Wines for refreshments were provided by the Winnica Eurasia company from Tarnowskie Góry.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Download: CPK_eng_ver

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.