Relacja: Misja Gospodarcza do Uzbekistanu 6-9 czerwca 2018 r. (Taszkent, Buchara)

13.06.2018

W dniach 6 – 9 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Republiki Uzbekistanu zorganizowała Misję Gospodarczą do Uzbekistanu (Taszkent, Buchara). Misja towarzyszyła oficjlanej wizycie w Ubekistanie Wizeministra Spraw zagranicznych Andrzeja Papierza.

Jednym z punktów programu misji było Forum Biznesu Uzbekistan – Polska w Taszkencie, w dniu 7 czerwca 2018 r. z udziałem Wiceministra A. Papierza oraz przedstawicieli polskich firm uczestniczących w misji gospodarczej pod przewodnictwem Wiceprezesa KIG, Andrzeja Piłata.

„Uzbekistan jest dla Polski ważnym partnerem w regionie Azji Centralnej. Z zadowoleniem przyjmujemy nowe tendencje w polityce zagranicznej tego kraju i pozytywnie oceniamy zmiany w polityce wewnętrznej” – oświadczył Wiceminister Andrzej Papierz otwierając Forum w Taszkencie.

Prezes Izby Handlu i Przemysłu Uzbekistanu A. Ikramov zauważył, że relacje polityczne, handlowe i gospodarcze między oboma krajami są coraz bardziej aktywne. Podkreślił, że Forum Biznesu w Taszkencie stanie się dodatkowym bodźcem dla rozwoju współpracy, nawiązywania więzi handlowych między środowiskami biznesowymi obu krajów, przyciągania inwestycji zagranicznych w celu realizacji wspólnych projektów.

W 2017 r. obroty handlowe między dwoma krajami wyniosły prawie 104,9 mln USD. W Uzbekistanie działa 25 przedsiębiorstw z udziałem kapitału polskiego, w tym jedna firma zajmująca się przetwarzaniem odpadów energetycznych, tekstylnych i farmaceutycznych.

Podczas forum strona polska została szczegółowo poinformowana o reformach wprowadzonych w Uzbekistanie, warunkach atrakcyjności inwestycyjnej kraju oraz warunkach dla inwestorów w wolnych strefach ekonomicznych.

Wiceprezes KIG, Andrzej Piłat w imieniu przedsiębiorców polskich uczestniczących w misji, z zadowoleniem zauważył i wysoko ocenił przeprowadzane w Uzbekistanie reformy dotyczące rozwoju różnych sektorów gospodarki, szczególnie reformy w sektorze bankowym, środki podjęte w celu liberalizacji gospodarki i rynku walutowego.

Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Pan Aleksander Milota przedstawił stronie uzbeckiej informacje dot. polskiej gospodarki oraz sytuacji na temat aktualnej współpracy gospodarczej Polska-Uzbekistan, trendach i perspektywach współpracy.

W zorganizowanych po Forum rozmowach bilateralnych, ze strony uzbekistańskiej uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli biznesu, zainteresowanych nawiązaniem lub pogłębieniem już istniejących kontaktów handlowych z polskimi przedsiębiorcami.

W dniu 7 czerwca delegacja polskich przedsiębiorców uczesniczyla również w spotkaniu w Ipoteka Bank w Taszkencie, podczas ktorego przedstawiciele „Ipoteka-Bank” poinformowali polską delegację o szeroko zakrojonych reformach w sektorze bankowym prowadzonych w Uzbekistanie, środkach podjętych w celu liberalizacji gospodarki i rynku walutowego, poprawie otoczenia biznesowego, wspieraniu interesów małych przedsiębiorstw i prywatnej przedsiębiorczości. Prowadzona była również dyskusja na temat perspektyw współpracy i wymiany istotnych informacji w różnych dziedzinach gospodarki, szczególnie zaś w zakresie innowacyjnych technologii w hodowli i przetwórstwie ryb.

Przedstawiciele polskiego biznesu wzięli również udział w Forum Gospodarczym Uzbekistan – Polska w Bucharze w dniu 8 czerwca 2018, zorganizowanym przy udziale Izby Handlowo-Przemysłowej z regionu bucharskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych (hokim) obwodu bucharskiego.

Podczas forum biznesowego strony dyskutowały o kwestiach zacieśniania współpracy, zwiększania liczby wspólnych przedsięwzięć i realizacji projektów inwestycyjnych.

Polscy przedsiębiorcy wysoko ocenili odbyte spotkania B2B oraz podkreślili duże zainteresowanie ze strony przedsiębiorców ubeckich podjeciem wspólpracy.

Linki do relacji z misji:

http://uza.uz/ru/business/uzbeksko-polskiy-biznes-forum-07-06-2018

http://uza.uz/en/business/uzbekistan-poland-business-forum-in-tashkent-07-06-2018

http://www.chamber.uz/ru/news/2440

http://uznews.uz/ru/article/10643

http://uzdaily.uz/articles-id-37886.htm

http://uznews.uz/ru/article/10643

 

Kontakt

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Katarzyna Kaniewska
tel. 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.