Relacja: Wyjazdowe spotkanie Klubu Radców Handlowych w Lublinie

19.06.2018

W dniach 13-15 czerwca 2018 r. na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego członkowie Klubu Radców Handlowych przy KIG odwiedzili województwo lubelskie. Dyplomaci spotkali się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Panem Sławomirem Sosnowskim oraz grupą pracowników Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, w tym zastępcą Dyrektora Panią Małgorzatą Błaszczyk-Osik. Pani Karolina Opielewicz, zastępca Dyrektora Generalnego KIG opowiedziała o intencjach jakie przyświecały powołaniu Klubu, o jego dotychczasowej aktywności i o planach na przyszłość. Podczas kolacji, w której uczestniczyli także przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z Prezesem Panem Jackiem Piechotą i Wiceprezes Panią Elżbietą Bodzio na czele, wymieniano się informacjami o dotychczasowej współpracy, a także rozmawiano o możliwościach intensyfikacji kontaktów.

Dyplomaci wzięli też udział w Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest – imprezie organizowanej po raz trzeci przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Wśród prelegentów byli m.in. Ambasador Armenii JE Edgar Ghazaryan, Ambasador Kazachstanu JE Margułan Baimuchan, Radca Minister Ambasady Białorusi Pan Aleksandr Czesnowski, Radca Minister Ambasady Ukrainy Pan Volodymiyr Bachynsky. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Marszałek Sosnowski dzisiejsze sukcesy eksportu z terenu województwa lubelskiego (200% w stosunku do roku 2006) można zawdzięczać dobrej współpracy i wspólnym działaniom władz, izb, związków producentów i samych przedsiębiorców. Konferencja obfitowała w wiele ciekawych sesji i paneli. W jednym z nich Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL Pan Artur Habza przytoczył kilka dobrych przykładów obsługi inwestora z oficjalnie formalizującego się już Zespołu Biznes Lubelskie oraz opowiedział o lubelskiej fotonice.

O potencjale gospodarczym regionu goście mogli się także przekonać podczas wizyt studyjnych. Dyplomaci odwiedzili m.in. Ursus, podziemia Browaru Perła, JMP Flawer, Wyspę Wisła.

Główny profil działalności URSUS to produkcja i sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych. W oddziale w Lublinie oprócz ciągników montowane są także samochody typu pick-up Grand Tiger, wyposażone w podwójną kabinę, silnik wysokoprężny o mocy 170 KM i napęd na cztery koła, a także autobusy. Produkty Ursus łączą doskonałą tradycję z nowoczesnością i wysoką jakością.

Browar Perła przy ulicy Bernardyńskiej to zabytek lubelskiego przemysłu – zmodernizowany dawny klasztor i kościół Ojców Reformatów, w którym w latach 1846 – 2001 produkowano piwo. W 2014 roku udostępniono do zwiedzania pomieszczenia poprodukcyjne w podziemiach Browaru Perła. Goście poznali bogatą historię tego miejsca, wydarzenia i postaci z nim związane oraz dowiedzieli się, jak przebiega proces produkcji i z jakich składników powstaje piwo. Mogli też skosztować, jak smakuje tutejsze piwo.

JMP Flowers uprawia ponad 70 odmian róż, 70 odmian anturium, a przede wszystkim aż 200 odmian orchidei. Firma zarządza również największą w Polsce, własną hurtową siecią handlową, która posiada łącznie 15 reprezentacyjnych filii, zaopatrujących w świeże kwiaty najlepsze, polskie kwiaciarnie. Hodowla szklana JMP Flowers o powierzchni 18 ha została wyposażona w kompleksowe zaplecze technologiczne i układ kogeneracyjny, dzięki czemu ich produkcja jest samowystarczalna pod względem wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła.

Ostatnim punktem programu była Wyspa Wisła, kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny położony na nadwiślańskich terenach w Stężycy. To doskonała propozycja dla rodzin i osób, które chcą uciec od wielkomiejskiego zgiełku i aktywnie odpocząć w otoczeniu przyrody. To także miejsce do organizacji kameralnych szkoleń, konferencji czy imprez integracyjnych, imprez kulturalnych czy celebrowania wydarzeń rodzinnych jak wesela itp.

W wyjazdowym spotkaniu udział wzięli dyplomaci z Armenii, Białorusi, Chin, Cypru, DR Kongo, Danii, Estonii, Francji, Rosji, Senegalu, Słowacji, Hiszpanii, Urugwaju. W swoich wystąpieniach podkreślali oni jak przydatne są tego typu spotkania, podczas których mogą zapoznać się z potencjałem regionów, a także nawiązać ciekawe kontakty osobiste.

English version

On 13th -15th  June 2018, at the invitation of the Marshal’s Office, the members of the Commercial Counsellors’ Club at the Polish Chamber of Commerce visited the Lublin province. The diplomats met with the Marshal of the Lubelskie Voivodeship, Mr. Sławomir Sosnowski and a group of employees of the Department of Economy and Foreign Cooperation, including deputy director Mrs. Małgorzata Błaszczyk-Osik. Ms. Karolina Opielewicz, Deputy General Director of PCC, talked about the intentions that led to the establishment of the Club, its current activity and plans for the future. During the dinner, which was also attended by representatives of the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce with the President Mr. Jacek Piechota and Vice President Mrs. Elżbieta Bodzio, information about previous cooperation was exchanged, and talked about the possibilities of intensifying contacts.

Diplomats also took part in the Polish-Eastern Conference PUIG Lub-Invest – an event organized for the third time by the Polish-Ukrainian Chamber of Commerce. Speakers included Armenian Ambassador HE Edgar Ghazaryan, Ambassador of Kazakhstan HE Marguan Baimuchan, Counselor Minister of the Embassy of Belarus Mr. Aleksandr Czesnowski, Counselor Minister of the Embassy of Ukraine Mr. Volodymiyr Bachynsky. As emphasized in his speech by Marszałek Sosnowski, today’s successes of exports from the Lublin region (200% compared to 2006) can be attributed to good cooperation and joint actions of authorities, chambers, associations of producers and entrepreneurs themselves. The conference was full of many interesting sessions and panels. In one of them, the Director of the Department of Economy and Foreign Cooperation of the UMWL, Mr. Artur Habza, cited several good examples of investor service from the officially formalizing Business Lubelskie Team and talked about the Lublin photonics.

The guests could also be convinced of the economic potential of the region during study visits. Diplomats visited m.in. Ursus, the underground of Perła Brewery, JMP Flawer, Vistula Island.

The main business profile of URSUS is the production and sale of tractors and agricultural machinery. In the branch in Lublin, apart from tractors, also Grand Tiger pick-up trucks are mounted, equipped with a double cabin, a 170 HP diesel engine and four-wheel drive, as well as buses. Ursus products combine excellent tradition with modernity and high quality.

Perła Brewery at Bernardyńska Street is a monument of Lublin’s industry – modernized former monastery and the church of the Reformed Fathers, in which beer was produced in the years 1846 – 2001. In 2014, post-production rooms were opened in the vaults of the Perła Brewery. Guests got to know the rich history of this place, events and people associated with it, and they learned about the process of production and the ingredients of beer. They could also taste how the local beer tastes.

JMP Flowers grows over 70 varieties of roses, 70 varieties of anthurium, and above all 200 varieties of orchids. The company also manages the largest in Poland, its own wholesale trade network, which has a total of 15 representative branches, supplying the flowers of the best Polish florists with fresh flowers. The company glass farm with an area of 18 ha has been equipped with comprehensive technological facilities and a cogeneration system, thanks to which their production is self-sufficient in terms of electricity and heat generated.

The last point of the program was the Vistula Island, a leisure and recreation complex located on the Vistula River in Stężyca. This is an excellent proposition for families and people who want to get away from the hustle and bustle of the city and actively rest in a natural setting. It is also a place for organizing intimate trainings, conferences or team building events, cultural events or celebration of family events like weddings, etc.

Foreign diplomats from Armenia, Belarus, China, Cyprus, DR Congo, Denmark, Estonia, France, Russia, Senegal, Slovakia, Spain, and Uruguay attended the meeting. In their speeches they emphasized how useful these types of meetings are, during which they can get acquainted with the potential of regions, establish interesting personal contacts.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.