Relacja: Spotkanie klubu Radców Handlowych przy KIG, 18.06.2018

20.06.2018

W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej ostatnie, przedwakacyjne spotkanie Klubu Radców Handlowych przy KIG.Pan Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii przybliżył zebranym zmiany, jakie wprowadza przyjęta niedawno ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa ta wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w założeniu ma uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o zapisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, właściwy organ oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami, odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Nowa ustawa zdeterminuje przyszłość SSE. Spółki zarządzające strefami wydawać będą decyzje o wsparciu dla inwestujących firm, przy czym inwestycja będzie mogła być realizowana w dowolnym miejscu w kraju. Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. Ubiegający się o wsparcie muszą spełnić kryteria zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Nowa ustawa ma zagwarantować inwestycje w dobre miejsca pracy i w słabiej rozwiniętych regionach. Nowe podejście to duża szansa na wzrost inwestycji szczególnie wśród mniejszych firm. W sesji pytań i odpowiedzi uczestniczyła także Pani Joanna Makarowska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji oraz specjaliści z tego Departamentu, a także przedstawiciele kilku stref. Wałbrzyska SSE „Invest-Park” wykorzystała także okazję spotkania z dyplomatami do promocji swojej działalności poprzez nie tylko kontakt bezpośredni przedstawiciela Strefy z naszymi gośćmi, ale także poprzez udostępnienie materiałów informacyjnych o Strefie.

W drugiej części spotkania nasi goście mieli możliwość zapoznania się z polską spółką SPMW Rating. Jako nowa agencja ratingowa SPMW Rating została w marcu br. umieszczona przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na liście agencji ratingowych uprawnionych do działania na terenie Unii Europejskiej. Jest upoważniona do oceny ryzyka kredytowego państw, instytucji finansowych i przedsiębiorstw gospodarki realnej. Założycielami i akcjonariuszami SPMW Rating są jednocześnie: Piotr Soroczyński – główny ekonomista w Krajowej Izbie Gospodarczej, Adam Piołunowicz – audytor, Jerzy Markiewicz – wieloletni ekonomista związany z sektorem bankowym, oraz Tadeusz Wyrzykowski – specjalizujący się m.in. w ocenach ryzyka. Firmę zaprezentował Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Czarzasty, posiadający znakomite doświadczenie na rynku finansowym pełniąc różnorakie funkcje, m.in: dyrektora wykonawczego Banku Pekao SA czy Credit Lyonnais Bank Polska SA, Prezesa Zarządu Bondspot SA (wymiana polskich obligacji), członka Zarządu Związku Banków Polskich czy Izby Polskich Domów Maklerskich, itp.

Spotkanie moderował Pan Jan Wieliński, doradca Prezesa KIG ds. dyplomatycznych, były ambasador RP w wielu krajach.

Klub skupia zagranicznych dyplomatów akredytowanych w Polsce, którzy odpowiadają za sprawy ekonomiczno-handlowe. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 dyplomatów m.in. z Algierii, Armenii, Australii, Austrii, Belgii, Chin, Cypru, Czech, DR Kongo, Danii, Estonii, Gruzji, Węgier, Indii, Włoch, Japonii, Mołdawii, Czarnogóry, Nowej Zelandii, Rumunii, Hiszpanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  Pan minister Tadeusz Kościński spotkał się przy okazji z delegacją japońską pod przewodnictwem Pani Ambasador Kazuko Shiraishi, wysłannika ds. Expo 2025 Osaka, Kansai.

English version

On 18th June 2018 at the premises of the Polish Chamber of Commerce took place the meeting of the Commercial Counsellors’ Club, the last before the holiday time.

Mr. Tadeusz Kościński, Undersecretary of State in the Ministry of Entrepreneurship and Technology, outlined the changes brought by the recently adopted law on supporting new investments. This Act introduces a new mechanism for providing support to entrepreneurs in making new investments on the territory of the Republic of Poland, which is intended to supplement the solutions functioning on the basis of the provisions of the Act on Special Economic Zones.

The Act defines the principles of providing entrepreneurs with support for the implementation of new investments, the competent authority and its competences and mode of operation, as well as the tasks of area managers responsible for supporting new investments.

The new law will determine the future of the SEZ. Zone management companies will issue decisions on support for investing companies, with the investment being able to be implemented anywhere in the country. Support for the implementation of the new investment will be provided in the form of exemption from income tax. The decision on support will be issued at the entrepreneur’s request by the minister competent for economy, for a fixed period, not shorter than 10 years and not longer than 15 years. Applicants must meet both quantitative and qualitative criteria. The new law is intended to guarantee investments in good jobs and in less-developed regions. The new approach is a great opportunity for investment growth especially among smaller companies. Ms Joanna Makarowska, deputy director of the Investment Development Department and specialists from this Department, as well as representatives of several zones, also participated in the session of questions and answers. The Wałbrzych Special Economic Zone „Invest-Park” also used the opportunity to meet with diplomats and to promote its activity through not only direct contact of the Zone representative with our guests, but also by providing information materials about the Zone.

In the second part of the meeting, our guests had the opportunity to familiarize themselves with the Polish company SPMW Rating. As a new rating agency, the SPMW Rating was in March 2018 placed by the European Securities and Markets Authority on the list of credit rating agencies authorized to operate in the European Union. It is authorized to assess the credit risk of states, financial institutions and enterprises of the real economy. The founders and shareholders of the SPMW Rating are at the same time: Piotr Soroczyński – chief economist at the Polish Chamber of Commerce, Adam Piołunowicz – auditor, Jerzy Markiewicz – a longtime economist associated with the banking sector, and Tadeusz Wyrzykowski – specializing, among others in risk assessments. The company was presented by the Chairman of the Supervisory Board, Mr. Janusz Czarzasty, with excellent experience in the financial market, performing various functions, including: executive director of Bank Pekao SA or Credit Lyonnais Bank Polska SA, President of the Board of Bondspot SA (exchange of Polish bonds), member of the Management Board of the Polish Bank Association or the Chamber of Polish Brokerage Houses, etc.

The meeting was moderated by Mr. Jan Wieliński, adviser to the President of the Polish Chamber of Commerce for diplomacy, former ambassador of the Republic of Poland in many countries.

The Commercial Counsellors’ Club gathers foreign diplomats accredited in Poland who are responsible for economic and commercial matters. Approx. 30 diplomats participated in the meeting from Algeria, Armenia, Australia, Austria, Belgium, China, Cyprus, Czech Republic, DR Congo, Denmark, Estonia, Georgia, Hungary, India, Italy, Japan, Moldova, Montenegro, New Zealand, Romania, Spain, United Arab Emirates.

Minister Tadeusz Kościński met also with a Japanese delegation led by Ms. Ambassador Kazuko Shiraishi, envoy for Expo 2025 Osaka, and Kansai.

Prezentacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: pobierz pdf

SPMW Rating: pobierz pdf

Wałbrzych Special Economic Zone: pobierz pdf

Wałbrzych Special Economic Zone eng: pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.